KARTOR

 Här under KARTOR hittar du gamla och nya kartor från vår bygd.

Om ni vill ha en av mina kartor på papper så skriv mig så skall jag försöka ge ett pris.

Klicka på kartorna för att se dem större

HISTORISKA KARTOR

 Kartor från 1654 och fram till våra dagar

 LANTMÄTERIET

År 1628 grundades det svenska lantmäteriet av Anders Bure, adlad Bureus, som redan år 1611 hade publicerat ett kartverk över Norrland, och 1626 en Nordenkarta. Redan i juni 1628 hade han sex elever. Under tiden fram till sent 1640-tal pågick en geometrisk uppmätning av landets byar och hemman. Dessa kartor skulle sedan ligga som grund för beskattning, men staten ville också få ett grepp om landets tillgångar.

Kartorna gjordes oftast i skala 1:4 000, åkerskalan. I skogsområden var 1: 8 000 vanligare, den sk skogsskalan.

Förutom avritning skulle även jordens uppdelning i typer och jordmån antecknas. Även fiskevatten, kvarnar, diken och mycket annat skulle sättas ut.

År 1636 påbjöds att kartorna skulle färgläggas och orienteras mot norr, något som man dock ibland struntade i.

KARTA 1654

Karta över Iglabo och Ljur 1654

På 1680-talet var Carl Gripenhielm direktör för lantmäteriet. Han initierade den första generalkartan över hela Sverige. Kartan gjordes i skala 1: 3 000 000 och färdigställdes 1688.

Generalkartor har sedan framställts över riket med ojämna mellanrum; 1696, 1706 och 1747 exempelvis.

KARTA 1722

 Karta från 1722 över Tholsgården och Iglabo Sjö

 Under speciellt 1700-talet framställdes en mängd bykartor för att ge en översikt vid sammanslagningar och delningar av skiften.

KARTA 1765

 Karta över Ljurs by från 1765

 ”Ljur” är ett märkligt namn och betydde troligtvis ”glugg” eller ”glänta”. I socknen har vi dessutom ett annat märkligt namn som låter liknande, nämligen ”Hjulsered”. Hur kan det komma sig att vi har två så likaklingande namn som skrives så annorlunda? Är det en tillvällighet? Kanske inte.

1765 skrevs nämligen Hjulsered med Lj, precis som Ljur, alltså Ljusered, vilket kan ses på kartan från detta år.

Den första Generalstabskartan utgavs 1810. Först 1911 var man klar med hela landet! I södra Sverige användes skalan 1:100 000, i norra 1: 200 000.

KARTA 1828

 På denna kartar från 1828 har jag ritat in torpen och gårdarna i Ljur.

KARTA 1852

Karta från 1852 när Iglabo delades första gången. Här ser vi även torpen Enebacken, Hästhagen och ”Haralds kulle”, alltså kullen där den Alexander Archibald Igelström, alias Harald Bengtsson slog sig ner 1874.

KARTA 1869

 

Karta från 1869. Här kan vi se några ovanliga stavningar på ortsnamn i bygden: ”Gunlered”, ”Långare”. Huset där Alexander Igelström, Alias Harald Bengtsson, bodde till väster om sjön syns även utmärkt.

KARTOR MED TORPEN I LJUR

 

 På den här kartan syns alla torp runt Iglabo och dess ägare

För att se Iglabo på Google Earth klicka här

För att se Iglabo på hitta.se klicka här

För att se Iglabo på Eniro klicka här

DAGENS BERÄTTELSE

DAGBOK 1889

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 19 T.
"D. 19 T. halfklart, starkt töväder, slädföret bortskämt. På morgon gick Rydberg till Wårgårda. På e. m. klart. Högg jag ved åt mig. På afton 2 gr. k. Kl 10 kom Rydberg hem. Emil var i Wårgårda med potatis och fick der 6 kronor per tunna. Fredr. Gustafsson på Iglabo...

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson ”Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: ”Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: ”Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter