”D. 11 M. Första rättegångsdagen med Gäsene härad. 18 gr. kyla, strömoln, narigt. Voro Rydberg och jag vid tinget i Ljung. Några handlingar emottogs ej från någondera af parterna, utan saken dem emellan kommer att vid detta tinget afslutas. Jag slapp att vittna, men erhöll såsom instämdt vittne af T. F. 5 kronor. I Ljung blefvo vi af Johan i Trollö bjudna på kaffe med småbröd. Rydberg bjöd likaledes på dyligt. Komminister Fristedt i Skölfvene predikade tingspredikan, hvarefter målen genast företogos af Häradshöfdingen T. H. Odencrants. Tingssalen var öfverfylld med folk, dock fingo Rydberg och jag platser att sitta framme hos nämndemännerna. Jag blef till sist af Ludvig Frantzich bjuden på en pile-knarkare. Vi vore af nämndemännen Herr A. P. Larsson i Trollö bjudna på middag, men som målet redan var överstökat, och flera ännu återstod, reste vi hem. På aftonen 12 gr. kyla. Fru Rydberg var sjelf så snäll och eldade på mitt rum medan jag var borta. Johan i Trollö sände med mig 3 st. äpplen till Hulda. Utgången af målet emellan T. Frantzich och Rydberg kommer att förtäljas framdeles.”

Tingshuset i Ljung Foto Ulla Waxne

I enlighet med 1686 års kyrkolag skulle varje verksamhetsår i tingsrätten inledas med en tingspredikan i någon av Svenska kyrkans gudstjänstlokaler eller på tingsstället. Detta var obligatoriskt fram till 1990. Tingspredikan inför varje nytt verksamhetsår förekommer dock fortfarande inom vissa domstolar, exempelvis Norrbottens och fastän kyrka och stat är separerade sedan år 2000 samtidigt som många tingsrätter slagits samman sedan 1990 är detta ett bruk som har bevarats intakt.

Thor Herman Odencrantz, häradshövding i Borås Född 1849

Betygsätt sidan!

Betyg 0 / 5. Omdömen 0

Ingen som har tyckt till än

Dela med dig till dina vänner

FÖRSLAG BERÄTTELSER

DAGENS BERÄTTELSE

DAGBOK 1889

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 19 T.
"D. 19 T. halfklart, starkt töväder, slädföret bortskämt. På morgon gick Rydberg till Wårgårda. På e. m. klart. Högg jag ved åt mig. På afton 2 gr. k. Kl 10 kom Rydberg hem. Emil var i Wårgårda med potatis och fick der 6 kronor per tunna. Fredr. Gustafsson på Iglabo...

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson ”Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: ”Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: ”Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter